Index

Sevastopol

De school

Cursussen

Prijzen

Accommodatie

Vertalen/Tolken

Teletolk

Alfabet

Over ons

Partner links

Nederlands English

 

Kozak Travel

 


 
Share |

Algemene voorwaarden Vertaalbureau & Tolken

ALGEMENE VOORWAARDEN VERTALINGEN EN TOLKEN IN SEVASTOPOL AAN DE ZWARTE ZEE RIVIERA.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die RussianInSevastopol opdraagt vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten.

 

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en / of leveringstermijnen zijn, zolang RussianInSevastopol de volledig te vertalen en / of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van RussianInSevastopol, of door schriftelijke bevestiging door RussianInSevastopol van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail en/of fax verstaan.
2.3 RussianInSevastopol zal opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.
2.4 Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt RussianInSevastopol als opdrachtgever degene die de opdracht aan RussianInSevastopol heeft verstrekt.
2.5 Indien RussianInSevastopol in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is RussianInSevastopol gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

 

3. Levertermijn en tijdstip van levering

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door RussianInSevastopol in acht genomen, tenzij RussianInSevastopol in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. RussianInSevastopol is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door RussianInSevastopol per e-mail, gewone post, fax of koerier.
3.3 In verband met de uitvoering door RussianInSevastopol van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door RussianInSevastopol mogelijk te maken.

 

4. Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van RussianInSevastopol, dan behoudt RussianInSevastopol zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.
4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door RussianInSevastopol van kracht.
4.3 Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij RussianInSevastopol aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van RussianInSevastopol en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. RussianInSevastopol zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 RussianInSevastopol verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar RussianInSevastopols beste weten en kunnen.
5.2 RussianInSevastopol heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen.
5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door RussianInSevastopol van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.
5.4 RussianInSevastopol zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. RussianInSevastopol zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. RussianInSevastopol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de vertaalde tekst (doeltekst) te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door RussianInSevastopol met opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen. De standaardtarieven en het geldende minimumtarief staan vermeld in de offerte van RussianInSevastopol.
6.2 RussianInSevastopol hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.3 Vanwege de internationale opdrachten aan RussianInSevastopol worden alle tarieven vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van RussianInSevastopol. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd en alle overige incassokosten, waaronder administratiekosten van RussianInSevastopol van 50 euro per factuur en administratie- en/of commissiekosten van het door RussianInSevastopol ingeschakelde
incassobureau.

 

7. Reclames en geschillen

7.1 Reclame over geleverde vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan RussianInSevastopol kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien RussianInSevastopol alsnog hierin toestemt.
7.3 In geval van reclame of geschil zal RussianInSevastopol zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s).
7.4 Indien RussianInSevastopol de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal RussianInSevastopol alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 RussianInSevastopol kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan RussianInSevastopol toerekenbare tekortkoming. RussianInSevastopol is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft RussianInSevastopol zich van iedere aansprakelijkheid.
8.2 De aansprakelijkheid van RussianInSevastopol is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van 1.000 euro.
8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door RussianInSevastopol vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door RussianInSevastopol opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat RussianInSevastopol naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.
8.4 RussianInSevastopol is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. RussianInSevastopol is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).
8.5 De opdrachtgever vrijwaart RussianInSevastopol tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 RussianInSevastopol is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
9.2 Indien RussianInSevastopol door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft RussianInSevastopol zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

10. Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt RussianInSevastopol het auteursrecht op de door de vertaler vervaardigde teksten.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en RussianInSevastopol is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever RussianInSevastopol juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren.

12. Overig

12.1 RussianInSevastopol.com is een onderdeel van MediaLease4U dat is gevestigd te Roosendaal in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Breda in Nederland onder nummer 20134855. Doch worden de werkzaamheden verricht in Sevastopol.
12.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek aan de vrager worden toegezonden en is altijd ter inzage terug te vinden op www.russianinsevastopol.com
12.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen RussianInSevastopol en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door RussianInSevastopol schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.


Laatst bijgewerkt:  10. januari 2017 16:20:59 +0300

ALGEMENE VOORWAARDEN VERTALINGEN EN TOLKEN IN SEVASTOPOL AAN DE ZWARTE ZEE RIVIERA.

 

Voorwaarden cursus | Voorwaarden vertalingen | Link exchange | index | Sevastopol | de school | cursussen | prijzen | accommodatie | vertalen/tolken | alfabet | over ons | partnerlinks