Index

Sevastopol

De school

Cursussen

Prijzen

Accommodatie

Vertalen/Tolken

Teletolk

Alfabet

Over ons

Partner links

Nederlands English

 

Kozak Travel


 
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN RUSSISCH.


ALGEMENE BEPALINGEN

KOZAK TRAVEL sluit als tussenpersoon overeenkomsten voor in Sevastopol door de talenschool RussianInSevastopol.com te geven cursussen en bemiddelt tevens bij de totstandkoming van overeenkomsten voor daarmee samenhangende dienstverlening door derden. KOZAK TRAVEL regelt daarbij met name de boekingen en reserveringen. De uitvoering van ieder onderdeel van de gesloten overeenkomsten is voor rekening en risico van de partijen tussen wie de desbetreffende overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

 

ARTIKEL 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist volmacht aan KOZAK TRAVEL om namens hem of haar in overeenstemming met de in het inschrijfformulier aangegeven wensen een overeenkomst met de school RussianInSevastopol.com te sluiten. De cursist wordt zo spoedig mogelijk hiervan op hoogte gebracht.

 

ARTIKEL 2. BETALING

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reis- en cursussom te worden voldaan. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van KOZAK TRAVEL. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens KOZAK TRAVEL schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de annuleringsbepalingen  van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

ARTIKEL 3. FACTUUR EN CURSUS

De gepubliceerde bedragen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven.

Alle door ons verzonden facturen zijn in Euro. Het is echter wel mogelijk de openstaande bedragen in USD of Roebel te voldoen op de door KOZAK TRAVEL in de bevestiging aangegeven wijze. Voor de berekening Euro - US Dollar hanteren wij de valuta wisselkoers van het GWK Travelex in Nederland, op de dag van boeking. Bij betaling zijn alle banktransfer kosten voor uw rekening.

 

De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op prijzen, aankoopgeldkoersen en belastingen, zoals aan KOZAK TRAVEL bekend op de dag van inschrijving. In geval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen zoals bedoeld, behoudt KOZAK TRAVEL zich het recht voor tot wijziging van de som, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien dagen voor de vertrekdatum mededeling moet worden gedaan aan de cursist. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen som gelden. Kennelijke fouten en vergissingen in het cursus- of accommodatieprogramma van scholen en derden binden KOZAK TRAVEL niet. KOZAK TRAVEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door RussianInSevastopol.com en derden uitgegeven.

 

ARTIKEL 4. WIJZIGINGEN DOOR DE CURSIST

Meer dan 20 dagen voor aanvang van de cursus kan de deelnemer om wijzigingen in de overeenkomst verzoeken, die indien mogelijk zullen worden aangebracht. Er wordt een bedrag van 25 euro per persoon per wijziging in rekening gebracht, behalve wanneer het gaat om een verlenging van de cursus. Afwijzing van het verzoek zal met redenen worden omkleed. Wordt een verzoek ondanks afwijzing toch gehandhaafd, dan geldt dit als annulering van de overeenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 5. ANNULERING DOOR DE CURSIST

Annulering dient schriftelijk te geschieden. In het geval dat de cursist afziet van de overeenkomst of een deel van de overeenkomst, verlangen wij een vergoeding voor de getroffen voorzieningen en de gemaakte kosten. De hoogte van de vergoeding is de aanbetaling van 25% van het totaal bedrag van de cursus Voor eventueel geboekte accommodatie en verdere services zijn de Algemene Voorwaarden voor reizen geldend.

 

ARTIKEL 6. ANNULERING EN WIJZIGING DOOR KOZAK TRAVEL

Indien de school RussianInSevastopol.com wegens te geringe deelname of op grond van overmacht of op grond van omstandigheden buiten beïnvloeding van de kant van KOZAK TRAVEL de overeenkomst annuleert, zal KOZAK TRAVEL gelijktijdig met de kennisgeving van annulering een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve cursus voor ongeveer hetzelfde cursusgeld proberen aan te bieden. Wordt dit aanbod niet aanvaard dan wordt het reeds gedeeltelijk betaalde cursusgeld terugbetaald.

 

ARTIKEL 7. WIJZIGING DOOR DERDEN EN SCHOLEN

KOZAK TRAVEL is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de cursus, daar slechts als tussenpersoon wordt opgetreden.

 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID VAN KOZAK TRAVEL

KOZAK TRAVEL sluit als tussenpersoon overeenkomsten af voor cursussen Russisch bij RussianInSevastopol.com. KOZAK TRAVEL regelt de boekingen en reserveringen. De uitvoering van ieder deel van de overeenkomst is voor rekening en risico van respectievelijk de aanbieder van de school. In geval van problemen geeft KOZAK TRAVEL gratis bemiddeling.

 

ARTIKEL 9. INCASSOKOSTEN

De opdrachtgever die niet of niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens KOZAK TRAVEL heeft voldaan, is gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, alsmede alle gerechtelijke kosten en de verschuldigde rente.

 

ARTIKEL 10. GESCHILLEN

Op de rechtsverhouding tussen KOZAK TRAVEL en de cursist en op alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de omstandigheid, dat op de rechtsverhouding tussen de cursist enerzijds en de school of enige andere contractspartner van de cursist in Sevastopol anderzijds het desbetreffende buitenlandse recht van toepassing kan zijn.

 

VERZEKERINGEN

Een reisverzekering raden wij sterk aan.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN RUSSISCH IN SEVASTOPOL AAN DE ZWARTE ZEE RIVIERA.

 

 

 

Voorwaarden cursus | Voorwaarden vertalingen | Link exchange | index | Sevastopol | de school | cursussen | prijzen | accommodatie | vertalen/tolken | alfabet | over ons | partnerlinks